Reglementen

Klachten

De medewerkers van Accurate Zorg voeren hun werk zo goed mogelijk uit. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen. Accurate Zorg streeft ernaar dat klanten en familieleden in een open sfeer met onze medewerkers kunnen communiceren. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij zoveel mogelijk ter harte. Dat stelt ons in staat onze dienstverlening aan u en andere klanten te verbeteren. Bij klachten adviseren we dit eerst te bespreken met de medewerker. Meestal lost het probleem zich door zo’n gesprek al op. Als dat niet het geval is dan kan contact opgenomen worden met Henriëtte Morselt. Voor meer informatie over de werkwijze is er een klachtenreglement beschikbaar.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens zijn bij Accurate Zorg in goede handen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
Onze medewerkers mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die bijvoorbeeld in het zorgdossier en onze administratie zijn opgenomen.
De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het Privacyreglement AZM V5 16-03-2020 van Accurate Zorg. U hebt het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te verbeteren. Uw dossier wordt maximaal 6 jaar na beëindiging van de zorg bewaard.

Meldcode

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt ons  goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.  Sinds 1 juli 2013 zijn wij verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De meldcode kunt u opvragen per mail : info@accuratezorg.nl of telefonisch T0610458821